سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه ایلکا – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه پیام نور تهران
مهدی نیامنش – استادیار دانشگاه امام رضا (ع)
احمد فراهی – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

محیط محاسبات فراگیر با داشتن انواع شبک ههای ارتباطی و سیست مهای کارگزار، محمل مناسبی برای ارائ هی انواع سروی سها به کاربر هستند. یکی از مسائل مهم در چنین محی طهایی مسال هی کشف سرویس است؛ بدین معنی که چگونه یک کاربر م یتواند به سرویس دلخواه خود دست یابد. از آ نجا که در یک محیط محاسبات فراگیر، اطلاعات زمینه نقش مهمی در ارائ هی سرویس مناس بتر به کاربر دارد؛ در این مقاله کلیات یک روش آگاه از زمینه برای کشف سرویس با استفاده از منب عزمینه به عنوان تابلوی تبلیغات سروی سها ارائه شده است. منب عزمینه با نگهداری اطلاعات سروی سهای تازه وارد و قرار دادن اطلاعات اضافی در بست ههای ارسالی مانند یک تابلوی تبلیغاتی به تبلیغ سروی سها م یپردازد. در این روش منب عزمینه در تبلیغ و کشف سرویس کمک م یکند اما پوش هی سرویس نخواهد بود و در صورت از کار افتادن منب عزمینه با وجود سایر گر ههای محیط، کشف سرویس انجام خواهد شد. برای ارزیابی این روش یک شبی هساز پیاد هسازی شده است که آمار و داد ههای آن نشان م یدهد که روش پیشنهادی ما با در نظر گرفتن پویایی محیط، جابجایی کاربر، بدون پوش هی سرویس، و با استفاده از منب عزمینه روش مناسبی برای کشف سرویس م یباشد که با صرف هزینه و زمان کمتر به نتایج مناس بتر رسیده است.