سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هدی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

قطعه بندی تصویر نقش اساسی در کاربرد تصاویر پزشکی دارد.در این مقاله،یک الگوریتم جدیدی برای قطعهه بندی فازی تصاویرMRI ارائه می دهیم.الگوریتمی که با معرفی تابع هدف در الگوریتمC-MEANS فازی که از فاصله هسته و جریمه فضایی روی توابع عضویت خود استفاده مهی کنهد تققهی مهی یابهد .در ابتدا،فاصهله اقلیدسی اصلی درFCM جایگزین فاصله هسته می شود . بنابراین الگوریتم متناظر نتیجه گرفته می شود و الگوریتم C-MEANS فازی هسته ای نامیده می شود که نسبت بهFCM قوی تر می باشد.سپس یک جریمه فضایی به تابع هدف در KFCMاضافه می شود تا شدت ناهمگونی تصاویرMR را جبران کند و برای اینکهه تقت تاثیر همسایه اش در تصویرMR قرار ریرد ،پیکسل ها را برچسب رذاری می کند