سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانگرد سجادی – کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی هرسین
سارا خسروی – کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی هرسین
جواد اکبری ترکستانی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک

چکیده:

شبکه های حسگر زیر آبی دارای کاربردهای مختلفی از جمله نظارت بر محیط آبی ، اکتشافات زیر دریایی، جلوگیری از وقا یع غیر منتظره و شناسایی مین های دریایی میباشند. در این نوع شبکه ها گره ها متحرک هستند. پروتکل های مسیریابی به منظور انتقال داده ها از گره مبدأ به گره یا گره های مقصد بکار میروند. در این مقاله یک الگوریتم مسیریابی را برای این شبکه ها ارائه میکنیم. در الگوریتم ارائه شده با استفاده از مجموعه حاکم همبند اشتاینر(SCDS)یک ستون فقرات مجاری بر اساس انر ژی باقیمانده و موقعیت نسبی گره ها ایجاد میشود. در ادامه الگوریتم پیشنهادی را با پروتکل مسیریابی [ ۷DBR[ مقایسه م ی کن یم.پارامترهای مورد مقایسه، طول عمر مسیر ساخته شده و تعداد گره های شرکت کننده در مسیر ایجاد شده با اعمال ت غ یی رات در شعاع حسگرها و تعداد گره های شبکه می باشد. نتایج ارزیابی نشان میدهد که روش پیشنهادی نتایج بهتری از لحاظ پا ی داری و طول عمر مسیر ایجاد شده و نیز کاهش در تعداد گره های شرکت کننده در مسیر تولید میکند