سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق صادقی –
احمد کاردان –
حسین پدرام –

چکیده:

سیستمهای نهفته قاب ل بازپیکربندی بصورت پویا از پردازنده های همه منظوره و آرایههای منطقی قابل برنامهریزی* تشکیل شدهاند، بطوریکه آرایه های منطقی قاب ل برنامهریزی می توانند در زمان اجرا بازپیکربندی شوند و باعث کاهش هزینهگردند [ ۱]. بعلت قابلیت بازپیکربندی بصورت پویا، مجازیسازی†منابع امری شدنی است و یک راه حل جالب برای ذخیره فضای سیلیکان بشمار میرود. این مقاله یک الگوری تم افراز زمانی برای تقسیم بندی گرافهای جریان داده برای سیستم های نهفته قابل بازپیکربندی بصورت پویا ار ائه می کند. این الگوریتم بر اساس توسعه الگوریتم زمانبندی لیست ایستا به یک نمونه پویا، با در نظر گرفتن تابع هزینه جدید است. گرهها بایستی به داخل یک تکه‡ بر اساس تابع هزینهای که بطور پویا بعد از هر نگاشت محاسبه می شود، قرارگیرن د. تابع هزینه برای هر گره با در نظرگرفتن وابستگی به تکه جاری، طول مسیر بحرانی و تعداد ارتبا طهای آن با سایر گرهها محاسبه م ی- شود. نگاشت گرهها به یک تکه بر اساس رابطه وابستگی به تکه جاری ، منجرمی شود تا گرههای بیشتری با وابستگی بیشتر به تکه جاری اضافه شون د. بنابراین هزینه ارتبا ط کمتر، بهرهوری از فضای افزاره بیشتر و زمان اجرای هر تکه با توجه به طول مسیر بحرانی کاهش مییابد.