سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد هواسی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
محمدرضا میبدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
سمانه رحیمی – گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

چکیده:

بسیاری از مسائل بهینهسازی در دنیای واقعی پویا میباشند. در اینگونه مسائل، بهینه در طول زمان تغییر پیدا میکند. در این نوع مسائل علاوه بر پیدا کردن بهینه سراسری میبایست آن را در طول زمان دنبال کرد.در این مقاله، الگوریتم ترکیبی جدیدی مبتنی بر الگوریتم دستهجمعی ذرات و الگوریتم فرهنگی برای محیط های پویا پیشنهاد شده است. ایده اصلی مطرح شده در این مقاله جستجوی بهینه سراسری با استفاده از الگوریتم دستهجمعیذرات است و برای ایجاد تنوع و عدم همگرایی زودرس دسته ی ذرات عملگر جهش هدایت شده ای مبتنی بر دانش ذخیره شده در فضای باور الگوریتم فرهنگی معرفی شده است. علاوه بر آن، ب ا بهکار بردن دانش تاریخچه ی فضای باور الگوریتم فرهنگی، سعی در پیشبینی حرکت قله ها در طی فرآیند بهینه- سازی میکند. نتایج حاصل از این الگوریتم ترکیبی پیشنهادی، بر روی معیار قله های متحرکارزیابی شده و با نتایج حاصل از چندین الگوریتم معتبر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان دهنده ی کارائی بالای الگوریتم ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم ها می باشد.