سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل پورآزرم حاجی آقا – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید پارسا – دانشیار دانشگاه علم وصنعت تهران

چکیده:

یک سیستم گرید از مجموعه بزرگی از منابع ناهمگن وتوزیع شده تشکیل شده است که تحت عنوان چارچوب محاسباتی مجازی جهت اجرای برنامه ها درمقیاس وسیع درکنار هم گردآمدها ند از آنجایی که تعدادمنابع درمحیط گرید به سرعت درحال افزایش است انتخاب منابع مناسب برای کارهای واگذارشده به سیستم گرید یکی از فاکتورهای اساسی درکارایی سیستم است جهت اجتناب از خطار منبع و مشکلات سرویس دهنده مد لمزایده ابزاری را برای انتخاب منبع درسیستم های توزیع شده فراهم کرده است راهکار رزرو یکی از تقسیم بندیهای مدل مزایده است که با رزرو منابع ضمن کاهش خطای منبع سبب افزایش قابلیت اطمینان درکارهای محول شده به سیستم گرید می گردد یعنی یک سیستم گرید با اتخاذ این سیاست به کاربر تضمین اجرای کارش را درشرایط تعیین شده خواهد داد این مقاله الگوریتم جدیدی را مبتنی برمدل مزایده جهت انتخاب منبع با هدف افزایش قابلیت اطمینان درمحیط گرید ارایه می کند که با توجه به نتیجه ارزیابی انجامشده کارایی بهتری را نسبت به سایرروشهای موجود دارد.