سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما روحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
بابک اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدابراهیم شیری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده ریاضی و کامپیوتر

چکیده:

کوتاهترین مسیر فازی یکی از پراهمیتترین مسائل تئوری شبکه است که هدف آن کمک به تصمیم گیرندگان تحت شرایط عدم اطمینان و ابهام است. در این مقاله طول کمانها بهجای اعداد قطعی، اعداد فازی در نظر گرفته شده است. یک الگوریتم جدید بر اساس روش رتبه بندی اعداد فازی پیشنهاد داده شده است. این الگوریتم بر این ایده بنا شده است که میتوان اعداد فازی را توسط روش رتبه بندی اعداد فازی به اعداد قطعی تبدیل کرده و سپس آنها را با هم مقایسه کرد. از ویژگیهای این الگوریتم محاسبه طول کوتاهترین مسیر فازی با هر نوع عدد فازی پیوسته اعم از مثلثی و ذوزنقهای میباشد. در نهایت یک مثال عددی آورده شده است تا کارآیی الگوریتم پیشنهادی را نشان دهد