سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا داودیان دهکردی – دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
هانس گنسر – گروه زمین شناسی دانشگاه سالزبورگ اتریش
فرانس نوی بائر – گروه زمین شناسی دانشگاه سالزبورگ اتریش
ناهید شبانیان بروجنی – دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کمپلکس دگرگونی و آذرین شمال شهرکرد که در امتداد پهنه برشی داکتیل شمال شهرکرد بیرو نزدگی دارد،دارای تنوعی از سن گهای دگرگونی شامل اکلوژیت، آمفیبولیت، گارنت آمفیبولیت، پاراگنایس، شیست،ارتوگنایس، متادولریت و مرمر م یباشد، که در برخی مناطق مورد نفوذ توده سن گهای گرانیتوئیدی واقع شد ه اند. تمامی این مجموعه های دگرگونی و آذرین بشدت دگرشکل شده اند. س ننگاری مطلق به روشAr40/39Ar بر روی ۱۲ نمونه بلورهای میکای سفید اکلوژی تها و پاراگنایس های همراه آنها سن ژوراسیک بر روی ۱۲ نمونه بلورهای میکای سفید اکلوژی تها و پاراگنایس های همراه آنها سن ژوراسیک زیرین یعنی ۱۷۲/۵ تا۱۸۴/۳ میلیون سال قبل را بدست می دهد. این یافته های نوین نشان م یدهد که فرورانش نئوتتیس احتمالاً در ابتدای ژوراسیک آغاز شده است.