سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود یقینی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت
محسن مومنی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رضا سرمدی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مساله فروشنده دوره گرد از مسائل شناخته شده و مهم بهینه سازی است که هدف آن یافتن کوتاهترین مسیر همیلتونی بین مجموعه ای از شهرهاست . به گونه ای که هر شهر فقط یکبار در مسیر قرار گرفته و مسیر شناخته شده به شهر اول منتهی می شود. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده یافتن کوتاهترین مسیر همیلتونی در این مقاله برای اولین بار کوتاهترین مسیر همیلتونی بین ۲۶۲ ایستگاه منتخب راه آهن جمهوری اسلامی یران با استفاده از الگوریتم پیشنهادی جستجوی ممنوعه بدست آمده است. به منظور ارزیابی کارایی و دقت الگوریت پیشنهادی از مسائل استاندارد با ابعاد مختلف ۱۶ شهر تا ۱۰۶۰ شهر استفاده شده است .اختلاف جواب بدست امد باجواب بهینه و زمان حل ، معیار ارزیابی عملکرد قرار گرفته است. پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از زبان جاوا صورت گرفته است و برای تنظیم هر پارامتر ، مسائل برای مقادیر مختلف اجرا شده . در نهایت بهترین مقدار برای هر پارامتر مشخص شده است. عملکرد الگوریتم با توجه به کیفیت جواب و زنام حل ، ارزیابی شده و نتیجمورد مقایشه قرار گرفته است.