سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود یقینی – استادیار، دانشکده مهندسی راهآهن، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران،
محسن مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد حملونقل ریلی، کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی را
محمدرضا سرمدی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی راهآهن، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایر

چکیده:

مسئله فروشنده دورهگرد یکی از مسائل شناخته شده و مهم بهینهسازی در حوزه برنامهریزی حملونقل و ترافیک است که هدف آن یافتن کوتاهترین مسیر همیلتونی بین مجموعهای از شهرهاست، به گونهای که هر شهر فقط یک بار در مسیر قرار گرفته و مسیر ساخته شده به شهر اول منتهی شود. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده یافتن کوتاهترین مسیر همیلتونی، در این مقاله، این مسئله بین ۱۰۷۱ شهر ایران با استفاده از الگوریتم فراابتکاری حل شده است. با توجه به تفاوت الگوریتمهای فراابتکاری، الگوریتم ممتیک به عنوان یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت، برای حل این مسئله استفاده شده است. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، مسائل استاندارد با ابعاد مختلف ۱۶ شهر تا ۱۰۶۰ شهر انتخاب گردیده است. پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از زبان جاوا صورت گرفته و در نهایت عملکرد الگوریتم با توجه به کیفیت جواب بدست آمده و زمان حل، ارزیابی شده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشاندهنده کارایی و اثربخشی بالای الگوریتم پیشنهادی است.