سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین بزرگمهری بوذر جمهری – دکتری مهندسی شیمی، استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
علی قاجار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روشی برای یافتن نشتی در شبکه های آبرسانی ارائه شده است . نگرش مورد نظر، استفاده از بهینهیابی برای یافتن محل و مقدار دقیق نشتی در شبکه است. محل نشتی توسط اندیس لوله و فاصله آن از سر لوله مشخص میگردد . به این ترتیب یک مسئله بهینهیابی از نوع گسسته بوجود میآید. از آنجا که در میان روشهای بهینهیابی عمومی الگوریتم ژنتیک توانایی جستجو در فضاهای بزرگ و گسسته را دارا میباشد، از این روش برای بهینه یابی استفاده شده است . همچنین برای آزمودن روش پیشنهادی از چهار م ورد نمونه استفاده شده است. شبکه مورد جستجو دارای ۱۱۷ خط لوله میباشد و در ای نجا نشان داده می شود که در صورتیکه مقادیر اندازهگیری شده از شبکه به حد کافی دقیق باشند خطای نشتی یابی در حدود ۲,۵ % خواهد بود.