سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی فرهنگی –
محسن سریانی –
محمود فتحی –

چکیده:

یافتن تصاویر مشابه با تصویر ارئه شده توسط کاربر به سیستم، یکی از رویکردها به منظور مدیریت و کلاسبندی این نوع داده است. با گسترش تصاویر در دسترس در فضای اینترنت لزوم ارائه روشهای جدیدتر به منظور یافتن تصاویر مشابه بیشتر احساس می شود. برای این منظور سعی می شود تصاویری که از لحاظ محتوایی شبیه یکدیگر هستند و در بردارنده مفهوم یکسانی هستند تشخیص داده شوند. در این مقاله به ارائه روشی برای یافتن تصاویر مشابه از لحاظ محتوایی می پردازیم. یافتن تصاویر مشابه در دو گام انجام می شود. در مرحله ی اول که به منظور استخراج ویژگی انجام می شود، از مدل بسته کلمات دیداری استفاده می کنیم و هر تصویر را در قالب بسته ای از کلمات نمایش می دهیم. عمل مقایسه و یافتن شباهت بین تصاویر مختلف به عنوان گام دوم مطرح می شود. در این مرحله از یک معیار شباهت فازی برای تعیین نزدیکی تصاویر استفاده می شود. کارایی روش های مختلف ترکیب عطفی و فصلی در محاسبه ی شباهت فازی، بر روی یک مجموعه از تصاویر با یکدیگر مقایسه می شوند. براساس نتایج تجربی بدست آمده نتیجه گیری می شود که روش ارائه شده، نتایج رضایت بخشی را در قیاس با دیگر روش های اندازه گیری شباهت ارائه می دهد.