سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان رئیسی استبرق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید ضیایی راد – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهر

چکیده:

دیسک و پره در سیستمهای مختلف مهندسی، مانند فنها، پمپها،توربینها و موتورهای جت کاربرد فراوان دارد. این سیستم در حالت ایدهآل در حالت میزان یا تقارن دایرهای قرار دارد. در این حالت همه پرهها دقیقا مشابه میباشند. اما در عمل در اثر تولرانسهای ساخت، خستگی و غیره، همواره اختلافات تصادفی و کوچک بین پرهها وجود دارد که باعث عدم تقارن دایرهای سیستم میشود. مقادیر بسیار کوچک نامیزانی بین پرهها میتواند به شدت موجب افزایش پاسخ فرکانسی سیستم شود. در تحقیق حاضر از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک به عنوان روشی کارآمد، سریع و دقیق برای رسیدن به بدترین پاسخ فرکانسی استفاده شدهاست. در این مقاله ابتدا مدل اجزاء محدود سیستم دیسک و پره در محیط نرمافزار انسیس ایجاد شد و پاسخ فرکانسی پرهها در حالت میزان بدست آمد. سپس طی ۲۰۰ مرحله آزمایش برای مدول الاستیسیتههای متفاوت که به صورت تصادفی در یک بازه مشخص انتخاب شدند، ماکزیمم پاسخ سیستم نامیزان برای هر آزمایش بدست آمد. در ادامه با استفاده از شبکه- عصبی و الگوریتم ژنتیک بدترین پاسخ فرکانسی محاسبه شد. های بدستآمده مدل جدید ایجادشد و ماکزیمم پاسخ فرکانسی d j با آن بدست آمد. پاسخ بدستآمده از نرمافزار با پاسخ شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک مطابقت قابل قبولی دارد، که کارایی روش به کار رفته را نشان میدهد.