سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پوریا پلوک – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران
پریساسادات شجاعی –

چکیده:

این مقاله به ارائهی الگوریتمی به منظور فشردهسازی اطلاعات مبتنی بردیکشنری پرداخته که بر خلاف سایر روشهای مبتنی بر دیکشنری همچون روشهای شناخته شدهیLZ- یا ۷۸ LZ- 77بر اساس یک عبارت کدگذاریخاص، الگوهای تطبیقی متقارن را به صورت گسسته پیدا میکند و اقدام به کدگذاری آنها خواهد کرد. منظور از متقارن بودن الگوها این است که چندین الگو، با فاصلهی یکسان از همدیگر قرار داشته باشند و الگوی اصلی که اولینالگوی شکلگرفته است، از ابتدای رشته شروع شده و دیگر الگوها با آن تطبیق پیدا کنند. یافتن الگوهای تطبیقی گسسته و متقارن، حجم کدگذاری کمتری را روی دنبالهی ورودی در مقایسه با الگوریتمهای مذکور اعمال خواهد کرد