سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد وزین کریمیان – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
حسن خلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

دراواخر قرن بیستم درحوزه مدیرتی سرمایه انسانی توجه فزاینده ای به مفهوم توسعه سرمایه انسانی شده است توسعه سرمایه انسانی فعالیت ها و فرایندهایی را شامل میشود که ناشی ازیادگیری سازمانی گروهی و فردی می باشد درتعاریف توسعه سرمایه انسانی برسه عامل یادگیری تغییر و عملکرد تاکید می شود دراین مقاله نقش یادگیری سازمانی درتوسعه سرمایه انسانی را مورد بررسی قرارمیدهیم یادگیری سازمانی فرایندی است که توسعه سازمان را با ابزارهی ابتکارات جدید تکنولوژیکی و تجاری تامین می کند فرایند یادگیری سازمانی شامل چهارمرحله کسب دانش توزیع اطلاعات تفسیر اطلاعات و بهره گیری ازحافظه سازمانی است توسعه سرمایه انسانی درارتقا سرمایه انسانی و شایستگی های اصلی سرمایه انسانی نقش حیاتی را ایفا می کند دانش و مهارت ها به وسیله افراد کسب شده و برای بهبود سازمانی توزیع میشود درتوسعه سرمایه انسانی ۵نکتهکلیدی وجوددارد اموزش و پرورش پاداش و تشخیص جریان اطلاعات بینش و استراتژی و تیمهای توسعه فردی