سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا نادعلی پور –

چکیده:

امروزه باتوجه به افزایش رقابت درسطح جهان سازمانهامی بایست سازمانهایی یادگیرنده بوده و برای حفظ مزیت رقابتی خود قادربه یادگیری بیشتر و سریعتر نسبت به رقبا باشند یادیگری سازمانی تاثیر چشمگیری برعملکرد سازمانی داشته و ضامن ارتقا و بقای سازمان است.پژوهش حاضرضمن پرداختن به مبانی نظری پیرامون یادگیری سازمانی و مزیت رقابتی در سازمان ها به مقایسه دو سازمان ازنقطه نظر یادگیری سازمانی می پردازد بدین منظور یادگیری سازمانی درسه بعدفردی گروهی و سازمانی دردو سازمان مشخص با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل های آماری مورد بررسی و مقایسه قرارمیگیرد.