سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه فتحی – دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ا
حسین مهدی زاده – استادیار دانشگاه ایلام
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عباس فتحی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایلام

چکیده:

امروزه فناوری های نوین اطلاعاتی کلیه ی ابعاد نظام های آموزشی در همه ی مقاطع را تحت تأثیر خود قرار داده است و عباراتی مانند آموزش مجازی ، آموزش الکترونیکی و آموزش مبتنی بر وب و کامپیوتر ، بخش مهمی از مطالعات علوم تربیتی را تشکیل می دهد. در پاسخ به مسائل و مشکلات ناشی از کاربرد آموزش های سنتی و آموزش های مجازی امروزه نوع جدیدی آموزش به نام آموزش ترکیبی مد نظر صاحب نظران قرار گرفته است.این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر سه سناریو مختلف مبتنی بر آموزش ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی در قالب یک طرح نیمه آموزشی سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید. بر این اساس دانش آموزان گروه ها در طی ۸ جلسه ۵۰ دقیقه ای مورد آموزش ۶ مبحث از سه فصل کتاب علوم پایه پنجم قرار گرفتند .بدین ترتیب داشن آموزان مباحث مختلف درس علوم را بر اساس سه سناریو مختلف ترکیبی با استفاده از روش های رایج و سنتی و روش های مبتنی بر چند رسانه ای های دیجیتال فرا گرفتند .نتایجاین مطالعه نشان می دهد که بین میزان یادگیری و یادداری گروه ها ، تفاوت معنی دار وجود دارد.لذا در این مقاله با توجه به ویژگی های سناریوهای مورد مطالعه به ارائه ی سناریوهای مطلوب برای آموزش درس علوم در دوره ی ابتدایی پرداخته شده است.