سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مسگری مشهدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدرضا کنگاوری – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله س عی شده است رو یکرد آموز شی ج دیدی در م حیطهای چند عام لی ا پیزودیک شرح داده شود . این ر ویکرد ج دی د با استفاده از ما نیتورینگ وض عیت م حیط و ثبت برد ار ویژگیهای هر عامل در حالتهای مطلوب و پس از آن بکارگیری روشهای آماری و ه مینطور خوش هبندی، قواعد مناس بی را استخراج مینماید که هر عامل مستقلا بتواند بوسیله آن قواعد حالت مطلوب خود در شرایط بعدی ر ا تعیین نماید.
به منظور انجام یک مطالعه مور دی، این روش ب رای آموزش مربی در شبیه سازی فوتبال بکار گرفته شده اس ت. تمرکز اصلی در این روش بر روی یافتن الگوهای مطلوب برای حرکت بدون توپ بازیکنان در بازی فوتبال است . هرچند که حرکت بدون توپ بازیکنان تنها بخش کوچکی از کل استراتژی ب ازی یک تیم محسوب می گردد اما در ا ین تجربه ثابت شده است که یکی از عوامل مهم تعیین کننده در نوع حرکت تیم و استفاده از فرصتهای موجود در بازی می باشد .