سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ویدا دانشمند – دکتری مدیریت آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

این مقاله پس از ارائه مقدمه ای در خصوص یادگیری الکترونیکی به بیان تعاریف یادگیری الکترونیکی ساختن گرایی مدارس هوشمند و تفکر انتقادی پرداخته و سپس رویکردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ر برشمرده و در ادامه انواع یادگیری الکترونیکی دست اوردهای فناوری اطلاعات در آ موزش و پیش نیازهای توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران را ذکر کرده است پس از آن به بیان رویکردهای نقادانه بر توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش پرداخته است در زمینه مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی در دودیدگاه جامعه صنعتی و جامعه اطلاعاتی مقایسه ای صورت پذیرفته و د رنهایت مدارس هوشمند را به عنوان دستاورد مهم توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش مورد بحث قرار داده است.