یادداشت برداری با استفاده از مدل های کلی (الگو)

الگو طرحی جهان شمول است که اکثر مقالات از آن پیروی می کنند. الگووابسته به موضوع خاصی نیست بلکه مدل یا قاعده ای کلی را ارائه می کند. بعنوان مثال گزارشات تحقیقات رشته های علمی باید از الگوی زیر پیروی کنند:

مقدمه

تعریف مسئله

سابقه تحقیق

هدف و منطق تحقیق

روش تحقیق

شرکت کنندگان

ابزار تحقیق

روند تحقیق

نتایج

بحث

نکته: الگو، که نمونه ای از آن در بالا آورده شد، چهارچوبی وسیع و پایه اصلی استدلال مقالات گوناگون است، در حالی که طرح سنتی که در آن جزییات در بخش های فرعی ارائه می شوند فقط برای یک مقاله کاربرد دارد. به عبارت دیگر، الگو طرحی مناسب برای هر نوع مقاله و طرح، طرحی خاص و وابسته به موضوعی خاصی می باشد که برای خلق اثری منسجم با هم تلفیق می شوند.

الگویی برای بسط ایده هاونظریه ها

اگر میخواهید نظریه ای را در مقالهتان بسط دهید، مطابق با نیازهای کارتان از این الگو پیروی کنید. در صورت لزوم برخی از بندها را حذف وبخش های جدیدی به آن اضافه کنید.

مقدمه:

مسأله یا پرسش تحقیق را مطرح کنید.

اهمیت مسئله را توضیح دهید.

اطلاعات لازم درباره سابقه تحقیقی را ارائه کنید.

متخصصانی که به این مسأله پرداخته اندرا معرفی کنید.

جمله یی فرضیه را از دیدگاهی که هنوز دیگران به آن نپرداخته اند مطرح کنید.

بدنه تحقیق:

موضوعات وابسته به مسأله تحقیق را دنبال کنید.

آزمایشی را با روند گذشته – تا -حال دنبال کنید

جزییات و موضوعات فرعی را تحلیل و با یکدیگر مقایسه کنید.

از متخصصانی که به این مسأله پرداخته اند نام ببرید.

نتیجه گیری

براساس شواهد ارائه شده در بدنه تحقیق نظریه خود را بسط داده و از آن دفاع کنید.

رهنمودها یا طرحی برای تحقیقات بعدی ارائه دهید.

موضوعی برای تحقیقاتی که لازم است در آینده انجام شوند پیشنهاد کنید.

-الگویی برای تحلیل آثار خلاقانه

اگر قصد دارید شعر، افسانه، یا نمایشنامه ای را از لحاظ ادبی تجزیه و تحلیل کنید مطابق با موضوع و هدف خود از این الگو پیروی کنید:

مقدمه

معرفی تحقیق

خلاصه تحقیق در یک جمله

اطلاعات پیشین که با فرضیه مرتبط هستند.

وقایع زندگینامه ای مؤلف اثر

نقل قول ها و تفاسیر صاحب نظرانی که سنت های ادبی را بنیان گذاری کرده اند.

جمله ی فرضیه که دیدگاه های خاص شما درباره اثر ادبی در آن بیان شده است.

بدنه:

تحلیلی براساس عناصری مانند صور خیال، مضمون، شخصیت پردازی، سبک، نماد پردازی، روایت، زبان، و غیره.

نتیجه گیری:

تمرکز اساسی برروی مؤلف اثر علاوه بر عناصر تحلیل که در بدنه توضیح داده شدند.

به طور کلی، نتیجه گیری که نقش نویسنده راطبق جمله ی فرضیه شرح می دهد۔

از این الگو، با تغییرات مناسب، درآثار مربوط به موسیقی، هنر، ودیگر آثار هنری استفاده کنید.

الگویی برای مقالات انتقادی

اگر می خواهید مقاله ای در زمینه فلسفه، دین، علوم سیاسی یا دیگر رشته ها بنویسید، باید از الگوی زیر پیروی کنید:

مقدمه:

شرح مسأله یا موضوعی که در مقاله به آن پرداخته اید.

خلاصه ای از مقولات مرتبط با موضوع مقاله.
تعریف کلمات کلیدی

نقل قول و تفسیر منابع به منظور آشکارساختن بحث برانگیز بودن موضوع،

ارائه پیشینه ای به منظور ایجاد ارتباط بین گذشته و حال

جمله ی فرضیه ای که بیانگردیدگاهتان است.

بدنه:

مباحثاتی در دفاع از دیدگاه یکی از طرفین

تحلیل هایی در تایید و رد آن دیدگاه

شواهد حاصل از مطالعاتتان، از جمله نقل قول های مناسب.

نتیجه گیری:

بیان مجدد دیدگاهتان جهت آشکارسازی موضع خود، این دیدگاه می بایست به طور منطقی از تحلیل وبحث درباره مقولات مرتبط نشأت گرفته باشد.

– الگویی برای تحلیل های تاریخی

اگر می خواهید مقاله ای تاریخی یا سیاسی بنویسید که در آن وقایع، علل و عواقبشان تجزیه و تحلیل می شوند، مقاله ی شما به طور کلی باید از الگوی زیر پیروی کند:

مقدمه:

شناسایی واقعه

پیشینه ای واقعه

نقل قول ها و تفاسیر کارشناسان

جمله فرضیه

بدنه:

تجزیه و تحلیل دقیق وقایع پیشین

ردیابی حوادث فرعی

توضیح ترتیب تاریخی حوادث

گفته های صاحب نظران دیگری که درباره آن واقعه تحقیق کرده اند.

نتیجه گیری:

عواقب این واقعه در طول تاریخ

بیان مجدد فرضیه ی خود و در صورت امکان، توضیح اینکه چگونه سیر تاریخ به واسطه این واقعه متحول شده است.

– الگویی برای مقالات تطبیقی

در یک مقاله ی تطبیقی شما باید دو مکتب فکری، دو مقوله، یا دو موضع متفاوت را مورد بررسی قرار دهید. همان گونه که در الگوی زیر نشان داده شده است دراین نوع مقالات مقوله های مورد نظر بایکدیگر مقایسه و در مقابل یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند:

مقدمه:

بیان مقوله آ

بیان مقوله ب

مقایسه مختصر هردو

بیان موضوعات اصلی

بیان مطالب اصلی

فرضیه

بدنه:

بررسی | وجه تشابهات آ| مقوله ۱: در مورد آو با بحث کنید

مقوله آ |وب

بررسی مقوله ب | تفاوت های بین آ ب | مقوله ۲: در مورد آ و با بحث کنید

بررسی مقایسه ای ومقابله ای آ و ب | بحث درباره مقالات اصلی  | مقوله ۳: در مورد آ و ب بحث کنید

نتیجه گیری:

بحث درباره مقولات مهم

نتیجه ای که در آن یکی از مقولات ارجح تراز دیگری نشان داده شده است.

یا

نتیجه ای که مزیت های خاص هر دو مقوله را بیان می کند.

به خاطر داشته باشید که قواعد ذکرشده دستورالعمل های کلی هستند، نه قوانین اجباری. آنهارا مطابق با تحقیق خود و نیازهای خاص آن بکارگیرید.