سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل قربانی – -گروه علوم دامی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
رسول واعظ ترشیزی – گروه علوم دامی- دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی جبارپوربنیادی – گروه زیست شناسی تبریز
یوسف مهماننواز – گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

کاربرد تلقیح مصنوعی در صنعت گاو شیری اجازه بهبود انتخاب را بر روی گاوهای نر را برای صفات تولیدی می دهد، اما در همان زمان، بر عملکرد تولید مثلی فردی گاو نر فشار وارد می کند. این مطالعه تلاش دارد تا اثر مستقیم عملکردی جایگاهکاندیدای گیرنده پرولاکتین را به عنوان نشانگر بر روی صفات بیومتری بیضه شامل میانگین طول بیضه، میانگین عرض بیضه و میانگین محیط بیضه نیز آزمون شدند.. از تعداد ۱۸۳ نمونه خون و اسپرم از گاوهای نر موجود در دو مرکز تلقیح مصنوعیکه بین سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۵ متولد شده بودند، برای تعیین SNP ژن های گیرنده پرولاکتین ( PRLR ) با روش – PCRRFLP از آنزیم TaiI استفاده شد. برای جایگاه دو الل (برش یافته و برش نیافته) و سه ژنوتیپ مشاهده شد. الل ( TaiI+ (R و ژنوتیپ RR به ترتیب فراوانترین بودند. آنالیز واریانس با مدل مختلط ارتباط معنی دار ژن کاندیدای فوق را با هیچ یک ازصفات نشان نداد