سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
ساره رحیمی – مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
اعظم خادمیان – زیست شناسی جانوری

چکیده:

گیاه پالایی یک تکنیک باصرفه اقتصادی زیست محیطی و علمی است که برای کشورهای درحا لتوسعه مناسب است و تجارت با ارزشی به حساب می آید متاسفانه علیرغم این پتانسیل هنوز دربرخی کشورها مانند کشور ما بعنوان یک فناوری استفاده تجاری ندارد یگاه پالایی با استفاده ازمهندسی گیاهان سبز شامل گونه های علمی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده های محیط زیست نظیر فلزات سنگین عناصر کمیاب ترکیبات الی و مواد رادیواکتیو به کاربرده میشود مهمترین ترکیبات معدنی آلاینده فلزات سنگین بوده و میکروارگانیسم های خاک قادر به تجزیه آلاینده های آلی هستند اما برای تجزیه میکروبی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آنها وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده میشود اگرچه دغدغه دیگر برای کارشناسان نحوه استفاده از گیاهانی است که به این شکل آلوده می شوند اما راه کار تولید انرژی به عنوان یکی از ضروری ترین بخشهای زندگی امروز دریچه یدگری را برای دانشمندان باز کرد با توسعه طرح های انسان ساخت و آلوده شدن خک ها به وسیله فلزات سنگین ساختار خاک برای رشد و توسعه گیاهان مسموم و خطرناک می شود تنوع زیستی خاک را نیز بهم می ریزد.