سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جاسم یوسفی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سیدجابر نبوی –
محدیث فغانی –

چکیده:

امروزه الودگی محیط زیست از جمله مسائل مهمی است که جوامع مختلف با آن روبرو هستند گسترش روزافزون صنایع توسعه شهرها افزایش جمعیت ودخالت بی رویه بشردر طبیعت آلودگی منابع آب خاک و هوا را بدنبال داشته است گیاه پالایی از روشهای مناسب ساده و ارزان جهت کاهش الودگی خاک محسوب می شود استفاده از این فرایند برای پاکسازی زمین های آلوده بهعنوان رویکردی جدید درپاکسازی خاک و ابهای آلوده و نیل به توسعه پایدار مطرح شده است دراین پژوهش گیاهان دو تیره LabiateaeFabaceae و نقش آنها در پالایش آلودگی خاک مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت نتایج حاکی از آن بود که مکانیزم استخراج و تخریب ریزوسفری به ترتیب مهمترین عامل در جذب عناصر سنگین درمیان گیاهان تیره های LabiateaeFabaceae به شمار می رود عنصر pb بیشترین جذب را درمیان تیرهFabaceaeو cu بیشترین درصد جذب را در میان تیره Labiateaeداشت همچنین در تیره Labiateaeریشه و ساقه و درتیرهFabaceae ریشه مهمترین اندام جذب کننده عناصر می باشند.