سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بنفشه لطف الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهران هودجی – دانشیار خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

گیاه پالایی یک تکنولوژی ارزان برای پاکسازی محیط از آلودگی با فلزات سنگین است. این تحقیق به منظور تعیین پتانسیل استخراج گیاهی کادمیوم توسط گیاهان آفتابگردان و سورگوم انجام شد.این مطالعه گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد خوراسگان در خاک آلوده شده به کادمیوم در دو سطح صفر و ۵ ، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا گردید. پس از برداشت گیاهان، غلظت فلز کادمیومدر اندام های گیاهی اندازه گیری شد. جهت ارزیابی پتانسیل استخراج گیاهی کادمیوم در گیاهان مورد مطالعه، شاخص های انتقال و تجمع زیستی در گیاهان اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت کادمیوم در اندام هوایی دو گیاه و همچنین ریشه دو گیاه وجود دارد بطوریکه انباشتگی کادمیوم در اندام هوایی آفتابگردان بیشتر از سورگوم و در ریشه سورگوم بیشتر از آفتابگردان می باشد. همچنین تفاوت معنی داری بین فاکتورهای انتقال و تجمع زیستی دو گیاه مشاهده شد و از آنجا که فاکتورهای موثر بر کارایی استخراج گیاهی در آفتابگردان بیشتر از ۱ شد بنابراین آفتابگردان پتانسیل استخراج گیاهی بالاتری نسبت به سورگوم داشته است