سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا خواجه ئی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، گروه جنگلداری و
انوشیروان شیروانی – استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
مجید مخدوم – استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهرا
مصطفی خوسنویس – مربی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران

چکیده:

تکنیک گیاه پالایی عبارت است از استفاده از گیاهان در رفع آلودگیها از محیط و انتقال بی ضرر آنها که با استفاده از تجمع فلزات سنگین در بافتها و اندامهای مختلف گیاه امکان پذیر است. در این مطالعه توانایی دو گونه ی اقاقیا و زبان گنجشک جهت زیست پالایی آلاینده کادمیوم بررسی شد. به این منظور تعداد ۳۶ نهال دو ساله از این دو گونه در اسفندماه سال ۱۳۸۷ درکرج مستقر گردید. با استفاده از نمک کلرید کادمیوم و آب مقطر محلولی با غلظت ۲۵۰ ppm تهیه گردید و در خرداد ماه همان سال، بر روی برگ های هر دو گونه محلول پاشی شد. سپس از برگ های هر نهال در مرداد ماه و شروع خزان نمونه هایی برداشت شد. همچنین نمونه هایی از سر شاخه ها، ریشه و خاک گلدان ها در دیماه همان سال برداشت گردید. دادههای حاصل از خواندن عصارهها با دستگاه ICP با طرح کاملاً تصادفی آنالیز و مورد تحلیل قرار گرفت. میزان جذب کادمیوم در زبانگنجشک در اندام های برگ مرداد، برگ خزان و ریشه از اقاقیا بیشتر بود. در ساقه میزان جذب کادمیوم در اقاقیا بیشتر بود. بنابراین در کوتاه مدت (مانند بارش ناگهانی آلاینده) زبانگنجشک و در بلند مدت اقاقیا از لحاظ جذب کادمیوم ارزشمندتر است.