سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه محیط ز
امین جهانگرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
باقر صفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان . باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت شهری همراه با گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی، در جهت افزایش نیاز به تأمین مواد غذایی از یک سو و حفظ منابع آب و محیط زیست از سوی دیگر، لزوم ا ستفاده و بهره برداری از فا ضلاب تصفیه شده درمناطق خشک و نیمه خشک و اصولاً مناطقی که با کمبود آب مواجه میباشند را محرز میسازد. اما استفاده از پساب فاضلاب به علت وجود برخی آلاینده ها(عناصر سنگین) و تبعات بسیار مخرّب آنها بر محیط زیست به سادگی استفاده از آب های معمولی نیست؛ از این رو ارائه یک روش مطمئن که ضمن رفع آلودگی، کم هزینه و نسبتاً سریع بوده و در ضمن آ ثار جنبی نامطلوب برای محیط زیست نداشته باشد، بسیارضروری است.که موضوع گیاه پالایی(phytoremediation)یکی از روشهای مناسب دراین راستا میباشد استفاده از پتانسیل های فیزیولوژیکی گیاهان سبز (انواع علف های هرز، گیاهان آبزی و مردابی، گیاهان زراعی و حتی درختان) را در کنترل و جذب آلایندههای آلی و معدنی به صورت پالایش سبز در کنار سایر رو ش های تصفیه فاضلاب مطرح مینما ید. گیاه پالایی تکنیکی است که شامل جذب، تغیر شکل، تجمع و یا تصعید آلایند هها با کمک گیاهان برای زدودن آلودگیهای آب، خاک و هوا می باشد و البته این روش را برای زدودن آلودگ یهای نفتی نیز به کار می برند. درحقیقت مهمترین ترکیبات معدنی آلاینده شامل فلزات سنگین( سرب، جیوه، روی، کادمیوم، کرم، نیکل و … ) می با شند. مو جودات ذره بینی خاک قادر به تجز یه آلایند ههای آلی هستند، اما برای تجز یه میکرو بی فلزات، بایستی اینگونهآلاینده ها به مواد آلی تبدیل شوند که این مرحله از کار در قالب روش گیاه پالایی با استفاده از گیاهان صورت می گیرد. همچنین بررسی ها نشان میدهد که راندمان این روش با کاربرد گیا هان سریع الرشد با بیومس ز یاد و توانایی بالای قدرت جذب فلزات سنگین افزایش مییابد. علاوه بر مزایایی که گفته شد، از گیاهان رشد یافته با استفاده ازپساب فاضلاب میتوان به عنوان کمپوست و همچنین خوراک برای تولید انرژی بیولوژیک و موارد دیگر استفاده نمود. اگرچه حدود یک دهه ازکاربرد اولیهفناوری گیاه پالایی در دنیا میگذرد، اما این علم توسعه بسیار سریعی داشته و امروزه گیاه پالایی در خصوص مواد آلی، معدنی و رادیواکتیو کاربرد وسیعی دارد؛ ا ین فرآیندپایدار و کم هزینه بوده و برای کشورهای در حال تو سعه بسیار منا سب است و صرفه اقتصادی نیز خواهد داشت.