سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،
محمدرضا کربلایی اسمعیل – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا بر گیاه پالالایی سرب توسط ذرت و آفتابگردان، آزمایشی گلدانی در سال ۱۳۸۷ درمزرعه کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ساوه بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ فاکتور و ۳ تکرار به اجرا در آمد . فاکتور اول شامل استفاده و عدم استفاده از قارچ میکوریزا سویه Glomus interaradices ، فاکتوردوم شامل ۳ سطح ۲۰۰ ، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک با شاهد و فاکتور سوم گیاهان ذرت و آفتابگردان بودند.. نتایج تحقیق نشان داد که قارچ میکوریزا غلظت و محتوای سرب را در گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان تلقیح نشده بطورمعنی داری افزایش داد.. بیشترین غلظت و محتوای سرب درسطح ۴۰۰ میلی گرم سرب برکیلوگرم خاک و درگیاهان تلقیح شده ذرت بود وکمترین میزان غلظت و محتوای سرب در سطح ۲۰۰ میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک و درگیاهان تلقیح نشده آفتابگردان بود