سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز کرد –
امین خادمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
سارا پورعباسی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
فرهاد شاملو – کارشناس ارشد زیستشناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.

چکیده:

ارزیابی تجمع عناصر سمی در خاک و گیاهان در محیط زیست، از نظر سلامت و حیات موجودات زنده بسیار مهم و ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی میزان پالایش خاکهای آلوده به کادمیوم بوسیله گونه های درختی کاج الداریکا، سرو نقرهای، اقاقیا، زبان گنجشک و نارون در سطح شهر تهران صورت پذیرفت. برای این منظور در فصل تابستان در رویشگاههای آلوده (آزادی، بهمن و بازار) و رویشگاه شاهد (اقدسیه)، تعداد ۱۲۰ نمونه از برگها و ریشه – های سطحی درختان تهیه و میزان غلظت کادمیوم موجود در هر یک از آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل واریان ۲۲۰ اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که گونههای کاج الداریکا، سرو نقرهای و اقاقیا به ترتیب بیشترین غلظت کادمیوم را در اندام هوایی (۲۱/۵۹ , ۱۷/۸۷ , ۱۴/۵۸) و یشترین ضریب انتقال کادمیوم از اندام زیرزمینی به اندام هوایی را (به ترتیب ۳/۴۹ , ۲/۹۹ , ۲/۸۲) دارا بودهاند. با توجه به این موضوع و شرایط سازگا ری مناسب، این سه گونه میتوانند به منظور پالایش خاکهای آلوده به عنصر کادمیوم در مناطق مشابه مورد استفاده قرار گیرند.