سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کوچکی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
سید منصور میبدی – استادیار میکروبیولوژی،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
سید محمد موسوی – استادیار شیمی،گروه بیوتکنولوژی،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه تربیت
جاوید امینی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

دراین مقاله کاربرد روشهای میکروبی برای حذف گوگرد از زغال سنگ معدن هشونی مورد مطالعه قرارگرفته است روش کارباکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس از پساب اسیدی معدن زغال سنگ هشونی درکرمان جدا شد حذف گوگرد پیریتی از زغال سنگ توسط اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس درستون بسته مطالعه شد ستون دارای ۸۰cm ارتفاع و ۷/۵cm قطر بود درآزمایشهای فروشویی سیستم ستون از ۳/۵kg زغال سنگ و ۲/۵L محیط کشت تشکیل شده بود ستون دارای اندازه ذرات ۱۲-۰/۵ میل یمتر بود اثرعوامل گوناگونی مانند PH,rH و مقدار غلظت یون فریک درمدت ۴۰ روز گوگردزدایی زیستی مطالعه شد نتایج نشان داد که اگر اندازه ذرات کمتر از ۰/۵ میلی متر باشد نفوذهوا بهداخل ستون کم شده و گوگردزدایی کاهش می یابد کاهش PH محیط و افزایش پتانسیل ردوکس نشان دهنده فعالیت اکسیدکنندگی باکتری برزغال سنگ می باشد و تغییرات غلظت یون فرو نتیجه فعالیت اکسید کنندگی باکتری برزغال سنگ بوده و یون فرواکسید شده و یون فریک را برای اکسید کردن ترکیبات گوگردی درزغال سنگ فراهم می کند و اکسیداسیون پیریت زغال سنگ با افزایش پتانسیل ردوکس افزایش می یابد.