سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی عبدالخانی – امیدیه- باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
سیدموسی فخرحسینی – امیدیه- گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مجید داستانیان – دانشگاه اصفهان

چکیده:

از آنجا که محدودیت های کشور های مختلف جهان برای پایین آوردن میزان گوگرد موجود در سوخت های حمل و نقل شدیدتر شده و می شود، جستجوی راه های دیگر فرایند مرسوم گوگرد زدایی هیدروژنیHDS) مطالعاتمتعددی را در مورد حذف ترکیبات گوگردی به خود جلب می کند. در این مقاله، مطالعات و آزمایش های در مورد حذف ترکیبات گوگردی تا سطوح قابل قبول با استفاده از فرایند جذب سطحی در دمای اتاق، انجام که با یون های فلزی تعویض یونی شده Y شد.زئولیت های هستند، مورد مطالعه π اند، که قادر به کمپلکس سازی قرار گرفته اند تا کارایی شان برای گوگرد زدایی برشهای نفتی مشخص شود. در این تحقیق،زئولیتNi-Y را از زئولیتH-Y با استفاده از نیترات نیکل شش آبه باروش تعویض یون در حالت جامدSSIE) انجام شد. که در آخر مشاهد شد که زئولیت Ni-Y گزینش پذیری بیشتری جهت حذف ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی از سایر زئولیت ها را داشته است.