سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا فضلعلی – دکترای مهندسی شیمی، دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه اراک
نادر علی یاری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اراک، کارشناس آزمایشگاه شرکت پایا

چکیده:

در این تحقیق، سولفورزدایی استخراجی از بنزین توسط حلال یونی ۱-اتیل- ۳- متیل ایمیدازولیوم تتراکلروآلومینات ۱ مورد بررسی قرار گرفته است. خواص فیزیکی و شیمیایی این سوخت و به طور شاخص، میزانگوگرد کل ۲ قبل و بعد از استخراج اندازه گیری شده است. با ارزیابی نتایج بدست آمده، مشخص شده است که این مایع یونی بطور موثری توانایی کاهش ترکیبات گوگردی موجود در بنزین را دارد.البته ظرفیت حلال برای جذبترکیبات گوگردی وابسته به اندازه و ساختار ترکیبات گوگردی موجود درآن و همچنین بازه گوگرد موجود در سوخت متفاوت می باشد. چنانچه، در این پژوهش حلال یونی قادر است میزان گوگرد کل در بنزین را طی چندمرحله استخراج تا مقدار مجاز مطابق استانداردهای جهانی کاهش دهد. اثرات دما، نسبت جرمی حلال به سوخت و زمان تماس در میزان جداسازی ترکیبات گوگردی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است