مقاله گونه های مختلف بیگانگی اجتماعی جوانان (تحقیقی در شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۸۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: گونه های مختلف بیگانگی اجتماعی جوانان (تحقیقی در شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیگانگی
مقاله جوانان
مقاله تحلیل سلسله مراتبی،شهر نشینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ساری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراین مقاله به مطالعه جامعه شناختی گونه های بیگانگی اجتماعی جوانان در شهر تهران پرداخته شده است. در مقاله حاضر، عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی در دو سطح کلان و خرد و تحت تاثیر دو گروه عوامل درون سیستمی و برون سیستمی در نظر گرفته شده است. ظهور مسائل و بحران در نظام فرهنگی، مسائل نظام های تعامل، مسائل و بحران های ساختی از جمله عوامل سیستمی کلان بیگانگی اجتماعی در نظر گرفته شده است. موقعیت و وضعیت کنشگر، عوامل خرد تبیین کننده بیگانگی اجتماعی افراد می باشد. جامعه آماری این پژوهش جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۳۹۲ بوده و با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۵ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی و از طریق نمونه گیری چندمرحله ای از مناطق جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران انتخاب شدند. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه، اطلاعات میدانی جمع آوری و در آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. رویکرد روش شناختی در پژوهش حاضر، رویکرد تحلیل سلسله مراتبی بود و با ساخت مدل سنجش، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد: بی هنجاری رایج ترین گونه بیگانگی در میان جوانان است و پس از آن بی معنایی در رتبه دوم، از خود بیزاری در رتبه سوم، انزوای اجتماعی در رتبه چهارم و بی قدرتی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین پدیده بیگانگی اجتماعی در بین دختران و پسران جوان وضعیت یکسانی را داراست.