مقاله گونه شناسی هنر شهری در منظر شهری هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در باغ نظر از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: گونه شناسی هنر شهری در منظر شهری هند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنر شهری
مقاله هنر عمومی
مقاله هند
مقاله هنر محیطی
مقاله فضاهای عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخلص فرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنر شهری، سبک هنری مستقلی است که توسط هنرمندان در زندگی شهری در سطح شهر اجرا می شود. این هنر خیابانی با بیان فرهنگ یک ملت، در حوزه هنرهای تجسمی، معماری و شهرسازی استفاده می شود. هنر شهری در هند با مکان یا همان فضای عمومی شهر مشخص می شود. به نظر می رسد که هنر شهری در فضاهای عمومی هند، تابع زمینه بومی و مذهبی آن است و این هماهنگی سبب هویت بخشی به آن شده است. آمیزش ادیان مختلف و نیز رفتارها و آیینه ای متفاوت، بخش اعظم و اصلی تشکیل دهنده زندگی اجتماعی در هند به شمار می روند. شاخص ترین سمبل گروه های مذهبی، که تجلی باورهای مردم است؛ مجسمه و نوع چیدمان و آرایش فضایی است که به آنها معنایی فراتر از زیبایی کمی و تزیینی می دهد. این هنرها، هر کدام معرف آیین خاصی در هند و پاسخگوی بخشی از نیازهای فرهنگی و آیینی جامعه خود است.
هدف اصلی در پژوهش حاضر، بیان مبانی و مفاهیم مذهبی و آیینی متبلور در هنر شهری هند است که در دوران حیات خود، تفکرات آیینی متفاوتی در آن جلوه گر بوده است. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی نمونه های مشاهده شده و منتخب در هند و بررسی مصادیق فرهنگی-آیینی در آن، بدین مفهوم تاکید شود که هدف اصلی و میراث موجود در هنر شهری، ریشه در تفکرات آیینی مردم این سرزمین دارد. پیوند گسترده مردم هند با مذهب و فرهنگ های برآمده از آن، نیازهای روحی و فیزیکی ساکنان آن را برآورده می سازد و همین امر باعث بقا و تداوم آن در طول زمان و شاخص شدن آن به صورت مجموعه ای وحدت یافته از هنر شهری شده است. به کمک بازشناسی ساختار هنری هند در منظر شهری می توان به دسته بندی درستی از جنبه های کارکردی و زیبایی این هنر در منطقه شهری هند دست پیدا کرد.