سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه مهدوی فر – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکد هی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی آبادی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکد هی مهندسی برق و کامپیوتر، دان
محسن کاهانی – دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

با رشد روزافزون استفاده از سروی سهای مبتنی بر مکان و دستگا ههای مجهز ب ه سیست م ها ی موقعی ت یاب جهانی، استفاده ازپایگاه های داده حاوی اطلاعات مربوط به مسیرهای حرکت اشیا متحرک به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. مسیرهای حرکت ممکن است شامل اطلاعات حساسی در مورد اشیا متحرک باشند. بنابراین لازم است مسیر حرکت هر شی متحرک پیش از انتشار مورد گمنام سازی قرار گیرد. در رویکردهای موجود برای گمنام سازی مسیرهای حرکت، برای اشیا متحر ک مختلف سطوح حریم خصوصی یکسان در نظر گرفته می شود. در این مقاله، رویکردی مبتنی بر گروه بندی حریصانه برای گمنا م سازی مسیرهای ح ر کت پیشنهاد می شود که در آن با توجه به نیازمندی های حریم خصوصی اشیا متحرک مختلف، به هر مسیر حرکت سطح متفاو تی از حریم خصوصی نسبت داده می شود. در رویکرد پیشنهادی، ابتدا بر اساس یک معیار آستانه ی فاصله، گروه های مختلفی از مسیرهای حرکت با سطوح متفاوت حریم خصوصی ایجاد می شود که اندازه هر گروه متناسب با بالاترین سطح حریم خصوصی مسیرهای حرکت در آن گروه است. سپس، مسیرهای حرکت در هر گروه گمنام شده و یک مسیر واحد به عنوان نماینده ی آن گروه به دست می آی د. نتایج آزمایش های انجام شده روی پایگاه های داده واقعی مسیرهای حرکت اشیا متحرک نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی علاوه بر حفظ حریم خصوصی اشیا متحرک با نیازمندی های حریم خصوصی متفاوت، امکان داد هکاوی مؤث ر را با حداقل اتلاف اطلاعات فراهم می نماید.