سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس یداللهی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیده سمانه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
نفیسه گشنیزجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی

چکیده:

یکی ازگامهای اساسی درهرکشور توجه به تناسب توسعه بخصوص توسعه بخش کشاورزی با کارمایه های موجود است با توجه به اینکه حدود ۵۵درصد از مناطق کشور سیل خیز یا شیب دار بوده و از طرف دیگر بیش از ۸۰ درصد سرزمین ایران خشک و نیمه خشک می باشد لذا گسترش باغهای دیم می تواند نقش موثری درتوسعه پایدار بخش کشاورزی داشته باشد افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی وایجاد اشتغال پایدار دراراضی شیب دار که دارای کشاورزان محروم با درآمد بسیار اندک هستند از جمله این راهکارهاست که آمار مهاجرت سالهای اخیر موید این مطلب است که ایجاد باغات دیم گل محمدی همراه بدرنظر گرفتن تکنیکهای مناسب از قبیل جمع آوری باران تبدیل آن به رواناب ذخیره آب و کاهش تبخیر یکی از راه کارهای اساسی دراین راستا م ی باشد گل محمدی بومی ایران بوده و اسانس آن از باارزش ترین اسانس ها بوده و ازلحاظ ارزش حجمی سومین اسانس طبقه بندی می شو سازگاری مناسب گل محمدی با آب و هوای ایران و مناطق کوهستانی و شیب دار و نیاز آبی کم آن سبب توسعه کشت و صنعت گل محمدی درکشور شده است.