مقاله گفت وگومداری و چندصدایی در رمان جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی) از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: گفت وگومداری و چندصدایی در رمان جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بینامتنی
مقاله چندصدایی
مقاله گفت وگومداری
مقاله ژنت
مقاله باختین
مقاله جزیره سرگردانی
مقاله سیمین دانشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی کوچی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: سکوت جهرمی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میخاییل باختین در پاره ای از انگاره های نظری خود در باب متن ادبی، «گفت وگومداری» را به مثابه «هم کنشی متون»، مهمترین ویژگی متن دانست و «چندصدایی» گفتمان را به عنوان مولفه ای نوین در رمان مطرح کرد. از آن پس، بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان مطالعات ادبی و فرهنگی، نظیر ژنت و کریستوا به گسترش و تقریر این مبحث پرداختند و صورت بندی های مختلف و گاه پیچیده ای از آن ارایه کردند. به هر روی، امروز می توان بعد «بینامتنی» را فصل مشترک پایداری میان تعابیر و تفاسیر متفاوت از گفت وگومداری باختین، بینامتنی کریستوا و ترامتنی ژنت به حساب آورد و با تکیه بر این نظرات، تبیینی جامع نگر از مفاهیم «گفت وگومداری» و «چندصدایی» در یک متن ادبی ارایه داد. اگر در صدد کاربست نظریه گفت وگومداری باختینی در آثار ادبی معاصر ایران باشیم، آثار سیمین دانشور از معدود آفرینش های ادبیات داستانی معاصر ایران است که با پاسداشت گفت وگومداری و مصادیق و مدلولات آن، نظیر مناسبات بینامتنی و اشارات و ارجاعات چشمگیر، خصلت چندصدایی دارند. از این رو، ما در این نوشتار دو هدف کارکردی عمده را مطمح نظر قرار می دهیم. نخست؛ به ارایه تبیینی مبسوط و تا حد ممکن جامع از آنچه که خصلت گفت وگومدار و چندصدایی یک متن ادبی نامیده می شود، می پردازیم و دوم؛ در پی پاسخ به این پرسش برمی آییم که با تکیه بر چه مصادیق و مولفه هایی می توان رمان جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور را واجد خصلت چندصدایی و گفت وگومداری دانست؟