سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داود رضی – استادیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران
اسداله مفاخری – دانشجوی فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
سارا دارابی – فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده:

با بررسی اسنادو مدارک تاریخ آموزش و پرورش میتوان برای مدرسه قائل به وجود گفتمانی ویژه بود گفتمانی که تلاش دارد تا مولفه های خود را برسوژه های اجتماعی تحمیل کند اما این گفتمان ازچه راههایی برای تثبیت خودبهره می برد؟ و آیا دانش آموزان به عنوان سوژه های درگفتمان آنها را می پذیرند یا درمقابل آن مقاومت می کنند؟ دراین تحقیق برسی و گردآوری داده ها درسه سطح کلی صورتمیگیرد درسطح اول با مروری تاریخی برفضای ایلام گفتمانی بودناین نهاد بررسی میشود درسطح دوم با ۳۰ دانش آموز و ۱۵ نفر ازاولیای مدرسه مصاحبه کیفی انجام شده است درسطح سوم تفسیر مشاهدات و مصاحبه ها البته با زاویه ای انتقادی انجام میشود درنتیجه گیری می توان گفت اگرچه مطابق با نظریه های گفتمان هرگفتمانی تلاش ی کند تا ازطریق فرایندهایی معنای نشانه ها را تثبیت کند اما این تلاش ها هرگز توفیق کامل دراین امر بدست نمی آورند.