سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار صادقی – دانشجوی دکتری تکتونیک
علی یساقی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازشواهد دورسنجی ریخت شناسی زمین فیزیکی زیرسطحی و لرزه ای و تلفیق آنها با داده های زمین شناسی گسلهایی عرضی با راستای شمال شمال باختر دربخش باختری منشور افزایشی مکران معرفی شده اند این گسل هاب ادامه جنوب جنوب خاوری گسلهای گوک بم و نهبندان که گسلهایی جوان و لرزه زا دربلوک لوت به حساب می آیند تحلیل میگردند شناسایی این ساختارها راهگشایی درتفاوت سازوکار و توزیع زمین لرزه های مکران خاوری با مکران باختری است و میتواند توجیهی برتوسعه زلزله های با سازوکار کانونی امتداد لغز درمکران باختری باشد مطابق این تحلیل از سویی تفاوت بردار سرعت بین پهنه برخوردی زاگرس و بلوک لوت برروی این گسلهای عرضی توزیع میشود که خود سبب ایجاد زمین لرزه های باسازوکار امتدادلغز درمنشورافزایشی مکران میشود و ازسوی دیگر این گسلهای عرضی سبب قطعه قطعه شدن گسلهای معکوس و راندگی مکران باختری و درنتیجه کاهش توان لرزه زایی آنها نسبت به مکران خاوری میشوند.