سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهناز رضائیان – کارشناس ارشد تکتونیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

گستره موردمطالعه دردامنه جنوبی رشته کوههای البرز بین عرضهای () شمالی و طولهای () خاوری واقع شده و قسمت اعظم آنرا شهرتهران فراگرفته است محدوده که ازرسوبات ابرفتی یخرفتی کواترنری پوشیده شده ازنظر ساختاری درحاشیه جنوبی کمربند چین خورده رانده شده البرز و حاشیه شمالی فرونشست ایران مرکزی واقع شدها ست دشت تهران همانند یک مخزن انباشته ازآبرفت است که دارای مناسبترین شرایط برای ایجادیک منبع آب زیرزمینی می باشد ازطرفی به دلیل موقعیت ویژه زمین ساختای شدیدا متاثر ازعوامل تکتونیکی است دراین پژوهش بامرور کلیه مطالعات قبلی و با شناسایی ویژگیهای آبجنبشی سازندهای گستره و تاثیر ساختارها براین ویژگیها تحلیل موقعیت چاهها چشمه ها و قناتها ترسیم و تحلیل نیمرخ سطح ایستابی ترسیم و تحلیل ابنگار رودخانه های اصلی و چاه های مشاهده ای سازمان آ بمنطقه ای تهران و ترسیم توپوگرافی قاعده آبخوان سازندهای ابرفتی b,c,d موضوع نامبرده مورد بررسی قرارگرفت نظر به موقعیت ساختاری و برپایه بررسیهای ریخت زمین ساختی گستره مورد مطالعه دارای فعالیت تکتونیکی درجه یک است و پدیده های ساختاری برسایرپدیده های زمین شناختی ازجمله ابهای زیرزمینی تاثیر فراوانی برجای گذاشته اند بگونه ای که آبهای زیرزمینی تهران به تبعیت ازشرایط ساختاری بخشهای مختلف گستره ویژگیهای متفاوتی را نشان میدهند دراین نوشتار نمودهای گوناگون عملکرد گسلش برآبخوانها مورد ارزیابی قرارگرفته است تا بتوانبادرنظر گرفتن نقش پدیده های ساختاری به بهره برداری بهینه ازآبهای زیرزمینی و ارایه راه حلهای مناسب جهت مقابله با معضلات حاصل ازتغذیه مداوم آبخوان دست یافت