مقاله گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۸۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش
مقاله رواسازی
مقاله پرسشنامه
مقاله استعداد اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زینالی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد برای گروه دانشجویان است. بدین منظور پرسشنامه استعداد اعتیاد تحلیل عاملی تاییدی شد و مجددا پایایی آن برآورد شد تا سازه های نظری پرسشنامه، قابلیت اعتماد و بکارگیری آن برای گروه دانشجویان برآورد شود. شرکت کنندگان در پژوهش ۳۰۴ دانشجوی دختر و پسر مجرد بودند که دامنه سنی بین ۱۹ تا ۲۶ سال داشتند و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد، ویراست جدید پرسشنامه استعداد اعتیاد (ASQ-SV) با ۴۰ ماده و ۴ عامل، به واسطه داشتن روایی سازه و همسانی درونی مطلوب پرسشنامه ای قابل اعتماد برای اندازه گیری استعداد اعتیاد در گروه دانشجویان است. این ابزار جهت استفاده در زمینه های بالینی، آموزشی و پژوهشی و هم چنین مطالعات جوانان از هر دو جنس مناسب است.