سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیروس عباسی – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران،-کارشناس م
اسلام ابراهیم نژاد – فوق لیسانس چینه – فسیل شناسی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد تبر
محمد کاظم همدانیان – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران
اسماعیل قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

گستره مورد بررس ی در شمال باختر ی ایران، است ان آذرب ایجان غرب ی و شهرستان ماکو ج ای دارد. این محدوده در بر دارنده بخش خاور ی شهر ماکو است . ای ن منطقه بخش ی از پهنه البرز – آذربایجان است . راستای عموم ی رخنمون واحد ه ای سنگ ی شمال باخت ر ی – جنوب خاور ی است . در این گستره واحده ای سنگ ی زمانه ای پالئوزو ئیک، مزوزو ئیک و سنوزو ئیک برونزد دارند . کار ته یه نقشه زم ین شناس ی ١:٢۵٠٠٠ ماکو ( ٢) در تابستان ١٣٨٩ شروع شد و در فر ایند برداشته ای صحرائی مشاهده شد که این پهنه دگر ر یخت شده و در بر دارنده طبقات چین خورده و همراه با چین ه ای برگشته ، خوا بیده و گسله ای راندگ ی است . طبقات کنگلوم را ، سنگه ای آهک ی ر یف ی و مارن گچ دار ا لیگوسن پ ایانی – م یوسن آغاز ی هم ارز سازند قم به طور معمول در س ایر نواح ی ١٠ درجه دارند اما در – آذربایجان، بر ای مثال در شاه ین دژ، تکاب و د یگر نواح ی ش یب حدود ۵ گستره ماکو، کوهه ای جنو بی ماکو، سد ماکو و جاده کشمش تپه – آواجی ق (نزدی ک بازرگان ) سازند یاد شده کاملا چ ین خورده، گسل یده و لا یه ها برگشته اند بر پ ایه مشاهدات صحرا ئی شمال روستای مخور (شمال جاده س یه چشمه – قره ضیاالدین) سنگ آهکهای ریف ی به سبب عملکرد گسل ها به رو ی واحد کنگلومرا ئی پلیوسن رانده شده اند . نهشته ه ای الیگوس ن – میوسن منطقه ماکو از سه واحد زمین شناسی تشکیل شده است: ١. واحد کنگلومرای زیرین، هم ارز سازند قرمز زیرین ٢. واحد سنگ آهک ریفی، هم ارز عضو e سازند قم ٣. واحد مارنی هم ارز عضو f سازند قم