سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا بازگیر – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واح
بهزاد سرخی لله لو – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
شهرام نخجوان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد- دانشکده تحصیلات تکمیلی

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر ۲۰ لاین های پیشرفته جو، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی انتهای فصل در چهار منطقه سرد کشور انجام گردید. برای ارزیابی واکنش لاین ها نسبت به تنش از شاخص های مقاومت به تنش خشکی استفاده گردید. نتایج بررسی نشان داد که ژنوتیپ های ۴ و ۹ و ۱۲ و ۱۵ متحمل ترین ژنوتیپ ها و ژنوتیپ های ۱۷ و ۲۰ ناپایدارترین ژنوتیپ ها تحت شرایط تنش خشکی بودند. در بین شاخص های مورد مطالعه GMPوMPوSTI با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی و آبیاری نرمال همبستگی مثبت و بالایی داشتند و به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای تفکیک و شناسایی ژنوتیپ های حساس و مقاوم توصیه می شوند.