سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی حیدری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
فاطمه حشمتی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
عربعلی حیدری – دانشجوی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

چکیده:

گزینش بسته های نرم افزاری ارایه شده در بازار فرایندی مهم و کلیدی است به عبارتی دیگر انتخاب بسته های نرم افزاری یک مساله با اهمیت و نیازمندبررسی دقیق معیارهای چندگانه است از این رو هدف این مقاله ارایه مدلی است که به وسیله ان بتوان به ارزیابی بسته های نرم افزاری پرداخت و آن را درمقایسه با سایر نمونه ها ی مشابه رتبه بندی نمود به این منظور ابتدا مجموعه معیارهای موثر درارزیابی بسته های نرم افزاری و میزان اهمیت وزن هریک انها با استفاده از تکنیک دلفی خاکستری تعیین شده سپس با استفاده از تکنیک درجه امکان خاکستری مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی آنها ارایه گردید