سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده میقانی مرزنکلاته – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اشرف مهرابی – استادیاران دانشگاه ایلام
علیرضا تاب –

چکیده:

جوانه زنی یکی از مهمترین مراحل رشد است که نیاز اولیه واساسی برای داشتن تراکم مناسب گیاه درمزرعه محسوب می شود هدف این تحقیق ارزیابی واکنش ده رقم گندم نان به تنش رطوبتی درمرحله جوانه زنی و تعیین پارامتر و پتانسیل مناسب جهت گزینش ارقام متحمل به خشکی بود تیمارها شامل ۱۰ رقم گندم نان DH68 سرخه، روشن گوهر زاگرس ورامین سرداری کرخه، چمران و پاوان و پنج سطح پتانسیل آب ۰و۲/۵-و۵-و۷/۵- و۱۰- بار بصورت طرح کاملاتصادفی با چهارتکرار اجرا شد نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی کلیه صفات مورد ارزیابی بطور معنی داری کاهش یافتند این کاهش درتمامی صفات مورد ارزیابی درتغییر پتانسیل از ۵-بار به ۷/۵- بار حداکثر بود درکاهش پتانسیل از ۵- به ۷/۵- بار بیشترین اختلاف دربین ارقام مشاهده شد. درمیان ارقام مورد مطالعه DH68 بهترین جوانه زنی درسطوح ۵-و۷/۵- بارورقم ورامین بهترین جوانه زنی در سطح ۱۰- بار را نشان دادند.