سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کریم – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
محمدرضا کاوسی – استادیار
سعیدعلی موسی زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

قارچها نقش مهمی درچرخه اکوسیستم جنگلدارند شناسایی قارچها درتوده های مختلف رستنی ها علاوه براستفاده صنعتی و غیرصنعتی ازآنها درشناخت بهتر وضعیت کنونی توده هاموثر است بررسی های انجام شده طی سالهای ۸۹-۹۰ درجنگل شصت کلاته گرگان درتوده طبیعی انجیلی ممرز ودست کاشت توسکا و سرو زربین انجام شده با آماربرداری صدردرصد درطول فصول مختلف سال ۱۳گونه قارچ کلاهک دار کف جنگل بعدازمطالعه صحرایی و آزمایشگاهی و استفاده ازمنابع معتبرعلمی از خانواده agaricaceae شناسایی شد که از این تعداد ۶گونه : Coprinus extinctorius ، Cystoderma amianthinum ،Lepiota brunneioncarnata ، L.cristata ، L.hystrix ، Macrolepiota gracilenta برای نخستین بار از ایران گزارش میگردد.