سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سلمان افشین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
محمود ذکائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعیدعلی موسی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران

چکیده:

جنگلهای پهن برگ استان مازندران یکی از مهمترین منابع وسرمایه های طبیعی بوده که نتیجه قرنها رشد و هماهنگی اکوسیستم های مختلف است یکی از این درختان پهن برگ با ارزش بلند مازواست که حدود ۸/۰۱ درصد از حجم گونه های درختی جنگلهای شمال کشور را بخود اختصاص داده است شرایط خاص این جنگلها بستر مناسبی را برای رشد و توسعه گونه های زیادی ازقارچهای ماکروسکپی فراهم آورده است دراین تحقیق بیش از ۴۱گونهه قارچی ازقارچهای ماکروسکپی درجنگلهای بلوط جمع آوری و بررسی شدند که بستر رویش ۲۶ گونه آن درکف جنگلهای بلوط است و از بین ۲۶گونه بصورت میکوریزبا درختان جنگلی می باشد.