سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا فلاحتکار –
رضا مهری –
علی شمس نیا –
علی طونی –

چکیده:

مقاله حاضر بررسی کیفیت توانی نقاطی برگزیده از شبکه قدرت شهر تهران می باشد که در انتخاب این نقاط سعیشده است مصرف کنندگان گوناگون پوشش داده شوند. در اندازه گیری صورت گرفته پارامترهای گوناگون کیفیت توانیشامل انواع افت ولتاژها و اضافه ولتاژها، ضریب توان، عدم تعادل ولتاژ و جریان ، فلیکر و هارمونیکهای ولتاژ و جریان مدنظربوده است. بعلاوه برای پارامترهایی که استانداردی در شبکه کشور برایشان تعریف شده است، مقایسه مقادیر اندازه گیریشده با مقادیر استاندارد نیز صورت گرفته است که در این میان بیشترین توجه معطوف به هارمونیکهای ولتاژ و جریان نقاطمختلف بوده است چراکه افزایش بارهای غیرخطی شبکه بیشترین تاثیر را بر این پارامترهای کیفیت توانی داشته است. درنهایت تلفات هارمونیکی شبکه به عنوان یکی از مهمترین اثرات هارمونیکهای جریان تزریقی توسط بارهای غیرخطی، موردنظر قرار گرفته است و روابط محاسبه این تلفات ارائه شده و انجام این محاسبات برای یک فیدر نمونه صورت گرفته است تانشان داده شود که تلفات هارمونیکی شبکه چه تاثیر بسزایی می تواند در افزایش تلفات شبکه داشته باشد.