سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اردوان اذری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، عضو گروه کار زهکشی

چکیده:

چالش های زهکشی، عنوان سوالاتی است که در پی جلسات بحث و بررسی مسائل و مشکلات زهکشی کشور، از سال ۱۳۷۹ در گروه کار زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران مطرح بوده و با جمع بندیهایی که به عمل آمد، این سوالات با توجه به موضوع آنها، دسته بندی شد ه و به صورت روشنی تدوین شدند. برنامه گروه کار این بود که چالش های پیش روی طراحان و مجریان طرح های زهکشی کشور، در مراحل مختلف مطالعاتی، طراحی و اجرایی را مشخص کرده آنها را به روشنی تعریف کند .در مرحله بعدی راهکارهای مناسب برای یافتن پاسخ آنها را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را به عمل آورد. دیدگاه مشترک اعضای گروه کار از ابتدا این بود که پاسخگویی به این چالش ها، در داخل گروه کار و تنها با مشارکت اعضای محدود آن امکانپذیر نیست . این کار با اهداف کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز سازگار نیست . لذا برای این منظور باید مشارکت طیف گسترده ای از کارشناسان و متخصصان کشور جلب شود تا از مجموعه ای از تجارب موجود و توان کارشناسی کشور بهره گیری شود. اعلام فراخوان عمومی و تشکیل کارگاه برای این موضوع، راه حل مناسبی تشخیص داده نشد . چرا که رسیدن به جمع بندی مشخص در اینچنین کارگا ه هایی، بسیار دشوار است . لذا تشکیل نشست تخصصی با شرکت متخصصان و کارشناسان با تجربه در دستور کار گروه قرار گرفت . تجربه ای که در تدوین نشریه شماره ۳۸ آبیاری و زهکشی فائو با گرد هم آیی تعدادی از نخبگان بین المللی زهکشی بکار رفت و نتایج آن مورد توجه وسیع جامعه کارشناسی واقع شد.چالش های زهکشی، عنوان سوالاتی است که در پی جلسات بحث و بررسی مسائل و مشکلات زهکشی کشور، از سال ۱۳۷۹ در گروه کار زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران مطرح بوده و با جمع بندیهایی که به عمل آمد، این سوالات با توجه به موضوع آنها، دسته بندی شد ه و به صورت روشنی تدوین شدند. برنامه گروه کار این بود که چالش های پیش روی طراحان و مجریان طرح های زهکشی کشور، در مراحلمختلف مطالعاتی، طراحی و اجرایی را مشخص کرده آنها را به روشنی تعریف کند .در مرحله بعدی راهکارهای مناسب برای یافتن پاسخ آنها را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را به عمل آورد. دیدگاه مشترک اعضای گروه کار از ابتدا این بود که پاسخگویی به این چالش ها، در داخل گروه کار و تنها با مشارکت اعضای محدود آن امکانپذیر نیست . این کار با اهداف کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز سازگار نیست . لذا برای این منظور باید مشارکت طیف گسترده ای از کارشناسان و متخصصان کشور جلب شود تا از مجموعه ای از تجارب موجود و توان کارشناسی کشور بهره گیری شود. اعلام فراخوان عمومی و تشکیل کارگاه برای این موضوع، راه حل مناسبی تشخیص داده نشد . چرا که رسیدن به جمع بندی مشخص در اینچنین کارگا ه هایی، بسیار دشوار است . لذا تشکیل نشست تخصصی با شرکت متخصصان و کارشناسان با تجربه در دستور کار گروه قرار گرفت . تجربه ای که در تدوین نشریه شماره ۳۸ آبیاری و زهکشی فائو با گرد هم آیی تعدادی از نخبگان بین المللی زهکشی بکار رفت و نتایج آن مورد توجه وسیع جامعه کارشناسی واقع شد.چالش های زهکشی، عنوان سوالاتی است که در پی جلسات بحث و بررسی مسائل و مشکلات زهکشی کشور، از سال ۱۳۷۹ در گروه کار زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران مطرح بوده و با جمع بندیهایی که به عمل آمد، این سوالات با توجه به موضوع آنها، دسته بندی شد ه و به صورت روشنی تدوین شدند.برنامه گروه کار این بود که چالش های پیش روی طراحان و مجریان طرح های زهکشی کشور، در مراحل مختلف مطالعاتی، طراحی و اجرایی را مشخص کرده آنها را به روشنی تعریف کند .در مرحله بعدی راهکارهای مناسب برای یافتن پاسخ آنها را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را به عمل آورد. دیدگاه مشترک اعضای گروه کار از ابتدا این بود که پاسخگویی به این چالش ها، در داخل گروه کار و تنها با مشارکت اعضای محدود آن امکانپذیر نیست . این کار با اهداف کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز سازگار نیست . لذا برای این منظور باید مشارکت طیف گسترده ای از کارشناسان و متخصصان کشور جلب شود تا از مجموعه ای از تجارب موجود و توان کارشناسی کشور بهره گیری شود. اعلام فراخوان عمومی و تشکیل کارگاه برای این موضوع، راه حل مناسبی تشخیص داده نشد . چرا که رسیدن به جمع بندی مشخص در اینچنین کارگا ه هایی، بسیار دشوار است . لذا تشکیل نشست تخصصی با شرکت متخصصان و کارشناسان با تجربه در دستور کار گروه قرار گرفت . تجربه ای که در تدوین نشریه شماره ۳۸ آبیاری و زهکشی فائو با گرد هم آیی تعدادی از نخبگان بین المللی زهکشی بکار رفت و نتایج آن مورد توجه وسیع جامعه کارشناسی واقع شد.