سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ذبیح ا… یوسفی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ساری
روح اله یوسفی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور زیست گستر خزر

چکیده:

لزوم بهینه سازی مراکز دفن غیر بهداشتی کشور و رساندن سطح فعلی آن به سطح قابل قبول بین المللی از یک سو و تامین اهداف حفظ سلامت عموم و محیط زیست از سوی دیگر از طریق کنترل شیرابه و گازهای محل دفن ایجاد می گردد . جمع آوری و تصفیه شیرابه و جمع آوری گاز سایت دفن زباله شهری با ظرفیت ۲۵۰ تن در روز بیش از دو سال از ضروریات این پروژه محسوب می شود. این مطالعه و طراحی در مدت شش ماه انجام شد. کلیه اطلاعات اقلیمی و ژئوگرافی و ژئوهیدرولوژی و سوابق انتقال کمی و کیفی زباله به سایت و سایر اطلاعات و تجربیات موجود توسط مهندسین مشاور گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . براساس رابطه دارسی و مشاهدات و اندازه گیریها در فیلد میزان شیرابه روزانه در شرایط خشک و بارانی تخمین زده شد . سپس براساس مطالعات و تجربیات مشاور و با نگاه علمی به تکنولوژیهای در دسترس و شرایط منطقه طرح جمع آوری شیرابه و گاز و تصفیه شیرابه انجام شد. نتایج بررسی و مطالعات ، میزان شیرابه سایت در شرایط خشک را حدود ۲۵ الی ۳۵ مترمکعب و در در حالت بارندگی بسته به شدت بارش بین ۴۰ الی ۶۰ مترمکعب در روز تخمین زده شد. با توجه به عدم دسترسی به برق در منطقه و امکان انت قال نیرو در آتیه در دو حالت بدون برق و حضور برق طراحی ها به انجام رسید. این مقاله گزارش این مطالعات و تجربه طراحی را ارائه می نماید.