سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن بشارت نژاد – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
جواد کریم زاده اصفهانی –
حسین مقدس –

چکیده:

کشت محصولات سبزی و صیفی بویژه سیبزمینی، خیار، گوجهفرنگی، فلفل و بادمجان در استان اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است بطوریکه سطحی معادل ۰۸۳۳۳ هکتار را به خود اختصاص داده است. از این مقدار در حدود ۹۳۳۳ هکتار به گلخانهها و محلهای حفاظتشده اختصاص دارد. یکی از آفات بسیار مهم قرنطینهای گوجهفرنگی وTuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera, Gelechiidae) شبپره مینوز گوجهفرنگی با نام علمی سیبزمینی است که در سالهای اخیر از برخی استانهای کشور گزارش گردیده ولی برای استان اصفهان قرنطینه بوده است. در ردیابیهای انجام- گرفته در سال ۹۰۱۳ در استان اصفهان که توسط تلههای فرومونی و نوری و بازدیدهای مکرر از محصولات سبزی و صیفی کشتشده در مزارع و گلخانهها انجام گردید حشرات کامل این آفت در تعدادی از گلخانههای واجد گیاهان میزبان در استان )کم و بیش در اکثر شهرستانها(، توسط تلههای نوری و فرومونی شکار گردید. بهعلاوه، در بررسی قسمت های مختلف گیاهان میزبان اعم از گلها، میوهها و برگها، مراحل مختلف رشدی این آفت و همچنین آثار مینوز، فضولات لاروی و خسارت آن در گلخانهها روی گوجهفرنگی )برگ و میوه(، بادمجان )برگ( و بوتههای مولد مینیتیوبرسیبزمینی )برگ و ساقه( مشاهده گردید. شدت و میزان آلودگی بوتههای میزبان در گلخانههای ردیابیشده متغیر بود و در برخی از گلخانهها تا %۹۳۳ نیز میرسید. همچنین در بررسی های انجام شده، این آفت علاوه بر میزبان های مذکور، روی فلفل نیز ندرتا مشاهده گردید. لازم به ذکر است که آثاری از وجود این حشره در فضای باز مشاهده و ردیابی نگردید